Redomat PRO

Redomat PRO

Klinička bolnica "Sveti Duh"

Redomat PRO sustav je uveden u Kliničku bolnicu "Sveti duh".

Naručitelj i korisnik: Klinička bolnica "Sveti Duh", www.kbsd.hr

Klinička bolnica "Sveti Duh" obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to bolničku i specijalističku.

Redomat PRO sustav je uveden u prostor čekaonice zbog potrebe za uvođenjem reda čekanja.

Korištena tehnička oprema: Redomat PRO djelitelj listića, Redomat PRO centralni zaslon
Korištena programska oprema: app.queuemachine.com, RedomatKeyboard